6947555976

 


ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΕΠ

  • fast loading websites


 

 

 

Συγκεντρώσεις: Σάββατο 11.00 - 13.00
Αρχηγός: Λένα Καλαντζή "Βάτραχος"
Κινητό: 6976665434

Τα λυκόπουλα, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 7-11 ετών αποτελούν την Αγέλη Λυκοπούλων, που χωρίζεται σε παρέες 4-6 παιδιών, τις Εξάδες. Ο διαχωρισμός αυτός εξυπηρετεί την όλη λειτουργία της Αγέλης και βοηθά τα Λυκόπουλα στο να αποκτήσουν νέους φίλους.

Οι δραστηριότητες της Αγέλης κατευθύνονται από το συμβούλιο των βαθμοφόρων και περιλαμβάνουν στοιχεία από τους 5 Τομείς Ενδιαφερόντων (Πνευματική Καλλιέργεια, Υπαίθρια ζωή, Σωματική Αγωγή, Τεχνικές Δεξιότητες και Κοινωνική Συνεργασία).

Μέσα από το παιχνίδι, που αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο όλων των δράσεων αναπτύσσεται η φαντασία του παιδιού και διοχετεύεται σε εκδηλώσεις, που το διαπαιδαγωγούν και το διδάσκουν.

Το πρόγραμμα της Αγέλης δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις, να γίνει χρήσιμος στον εαυτό του και στο άμεσο περιβάλλον του και να συνηθίσει στην ιδέα της προσφοράς στο συνάνθρωπο.

 

 

Συγκεντρώσεις: Σάββατο 17.30 - 19.30
Αρχηγός: Άννα Διάκοβα "Nimbus"
Κινητό: 6983127593

Οι Πρόσκοποι είναι νέοι, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 11-15 ετών, που οργανώνονται σε αυτοδιοικούμενες παρέες 6-9 παιδιών, τις Ενωμοτίες.

Η Ενωμοτία κατευθύνεται και αντιπροσωπεύεται από τον Ενωμοτάρχη, που αναδεικνύεται από τα μέλη της Ενωμοτίας στην αρχή της κάθε Προσκοπικής περιόδου και για θητεία ενός χρόνου.

Κάθε Ομάδα Προσκόπων αποτελείται από 3-4 ενωμοτίες, που συνεργάζονται μεταξύ τους και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των δραστηριοτήτων της Ομάδας. Οι δραστηριότητες της Ομάδας κατευθύνονται από το Συμβούλιο Τιμής, που αποτελείται από τους Ενωμοτάρχες και τους Βαθμοφόρους.

Οι δράσεις της Ομάδας περιλαμβάνουν θέματα από τους 5 Τομείς Ενδιαφερόντων (Πνευματική Καλλιέργεια, Υπαίθρια ζωή, Σωματική Αγωγή, Τεχνικές Δεξιότητες και Κοινωνική Συνεργασία) και προσφέρουν στους Προσκόπους ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και δυνατότητες για διεύρυνση των ατομικών κλίσεων και ικανοτήτων τους.

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος κάθε Ομάδας Προσκόπων είναι για την άνετη και ασφαλή διαβίωση στο ύπαιθρο που υλοποιείται με μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές στην φύση και ολοκληρώνεται με την ετήσια θερινή κατασκήνωση.

 

 

Συγκεντρώσεις βάση προγραμματισμού
Αρχηγός: Δημοσθένης Μαθιόπουλος "Αστακός"
Κινητό: 6947555976

Οι Ανιχνευτές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι έφηβοι, κορίτσια και αγόρια, ηλικίας 15-18 ετών, που οργανωμένοι σε Κοινότητες "ανιχνεύουν" τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα της Κοινότητας ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας των Ανιχνευτών και αποφασίζεται στη "Σύνοδο", δηλαδή το συμβούλιο της Κοινότητας στο οποίο συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη της (ήτοι τα παιδιά και οι βαθμοφόροι).

Το φυσικό περιβάλλον και ο ανθρώπινος πολιτισμός, σε όλο σχεδόν το φάσμα των θετικών εκφράσεών του, αποτελούν την πηγή άντλησης του περιεχομένου των δράσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει μια κοινότητα ανιχνευτών. Μια ενδεικτική, αλλά και ευρέως αποδεκτή, συστηματοποίηση αυτών των δράσεων, τα λεγόμενα Έξι Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης, ταξινομεί αυτές τις δράσεις στις εξής έξι (6) περιοχές δραστηριότητας: Ανίχνευση Φύσης, Αγωγή και Δημοκρατία, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Πολιτισμός, Ποιότητα Ζωής, Σταδιοδρομία. Έτσι, κάθε δράση που πραγματοποιείται από την Κοινότητα εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Αυτό που πρέπει να τονιστεί, όμως, είναι ότι αυτό που κάνει μια δραστηριότητα της Κοινότητας – όπως και κάθε προσκοπικού τμήματος, γενικότερα, κατ’ ουσία “Προσκοπική” είναι ότι, πάντα, η υλοποίηση της βασίζεται σε μια συγκεκριμένη παιδαγωγική Μέθοδο (τη λεγόμενη Προσκοπική Μέθοδο) και, επίσης, ότι πάντα βρίσκεται σε συμφωνία με ένα συγκεκριμένο αξιακό πλαίσιο, που είναι το πλαίσιο των Προσκοπικών Αρχών, με βασικούς γνώμονες την Προσφορά στο Συνάνθρωπο και τη συνεχή αυτοεξέλιξη και αυτοβελτίωση. Η ίδια η Προσκοπική Μέθοδος, λοιπόν, και το εν λόγω πλαίσιο των Προσκοπικών Αρχών είναι τα θεμελιώδη συστατικά που διατρέχουν πάντα κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας και αποτελούν τα “ουσιώδη” γνωρίσματα που κάνουν κάθε προσκοπική δράση να είναι προσκοπική.